پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

آمار


آمار گمرک 1399/4/17

بر اساس آمار گمرک ایران

در خرداد ماه 99 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                   8271     تن

ناخندان                 493       تن

مغز                       941       تن

مغز سبز                 136      تن

سایر                       0         تن

جمع                    9841     تن

پسته صادر شده در خرداد ماه سال جاری و سالهای قبل

در خرداد ماه  99     9841    تن پسته صادر شده است          .

در خرداد ماه  98     4200    تن پسته صادر شده است          .

در خرداد ماه  97     4390    تن پسته صادر شده است          .

در خرداد ماه  96     4880    تن پسته صادر شده است          .

در خرداد ماه  95    9880    تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان خرداد ماه در سالهای زیر

از اول مهر 98 تا پایان خرداد ماه  99         107330    تن

از اول مهر 97 تا پایان خرداد ماه  98           38400     تن

از اول مهر 96 تا پایان خرداد ماه  97          128850    تن

از اول مهر 95 تا پایان خرداد ماه  96          113900    تن

از اول مهر 94 تا پایان خرداد ماه  95          127000    تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان خرداد ماه  99 به تفکیک       

خندان                       81736       تن

ناخندان                      8156       تن

مغز                          15416       تن

مغز سبز                      1076       تن

سایر                           946         تن

جمع                        107330     تن