پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

آمار


آمار گمرک 1400/7/18

بر اساس آمار گمرک ایران

در شهریور ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                      8886              تن

ناخندان                     2755              تن

مغز                           1211              تن

مغز سبز                    110                تن

سایر                          70                 تن

جمع                        13032              تن

پسته صادر شده در شهریور ماه سال جاری و سالهای قبل

در شهریور ماه  1400             8886              تن پسته صادر شده است          .

در شهریور ماه  99                10336               تن پسته صادر شده است          

در شهریور ماه  98                3192               تن پسته صادر شده است          .

در شهریور ماه  97               3946               تن پسته صادر شده است          .

در شهریور ماه  96               2089                تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان شهریور ماه در سالهای زیر

از اول مهر 99 تا پایان شهریور ماه  1400               205737         تن

از اول مهر 98 تا پایان شهریور ماه  99                   140729          تن

از اول مهر 97 تا پایان شهریور ماه  98                    45219           تن

از اول مهر 96 تا پایان شهریور ماه  97                   137010           تن

از اول مهر 95 تا پایان شهریور ماه  96                  118320            تن

پسته صادر شده از اول مهر 99 تا پایان شهریور ماه  1400 به تفکیک       

خندان                         157901               تن

ناخندان                        24376                تن

مغز                             20282                تن

مغز سبز                        1596                  تن

سایر                            1582                  تن

جمع                         205737                تن