پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

آمارقیمت پسته 1401/2/25

بر اساس آمار گمرک ایران در فروردین ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استقیمت پسته 1401/1/23

بر اساس آمار گمرک ایران در اسفند ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استآمار گمرک 1400/12/24

بر اساس آمار گمرک ایران در بهمن ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استآمار گمرک 1400/11/20

بر اساس آمار گمرک ایران در دی ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است