پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

آمارآمار گمرک 1401/10/13

بر اساس آمار گمرک ایران در آذر ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استآمار گمرک 1401/9/23

بر اساس آمار گمرک ایران در آبان ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استآمار گمرک 1401/8/23

بر اساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استآمار گمرک 1401/7/18

بر اساس آمار گمرک ایران در شهریور ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است