پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار سلامتی


بسیاری از حکمای طب سنتی معتقدند که پسته از نظر خواص چون گرم است برای ازدیاد نیروی جنسی و تقویت ذهن مفید است . 1393/2/14 در وقت 10:23:2


 ابوعلی سینا پزشک و حکیم بزرگ ایران به علت رنگ درونی مغز پسته که شبیه رنگ صفبسیاری از حکمای طب سنتی معتقدند که پسته از نظر خواص چون گرم است برای ازدیاد نیروی جنسی و تقویت ذهن مفید است .راست آنرا صفرا بر و ضد عفونتهای کبدی و برای جلوگیری از تهوع استفراغ برای تقویت دهانه معده قوت قلب  آرام کردن بدن گرم کردن بدن و نیز برای تقویت قوای جنسی موثر می دانست .همچنین برای تسکین سرفه و آرامش فشارهای قلبی و خفقان و سردی کبد باز کردن انسداد و گرفتگیهای مجاری کبد و نفخ معده سرد مزاجان خصوصا اگر مغز آن با پوسته نازک روی مغز خورده شود بسیار مفید است .