پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1403/4/13

 بر اساس آمار گمرک ایران

در خرداد ماه 1403 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            5669                تن

ناخندان                          860                  تن

مغز                              1176                تن

مغز سبز                        249                  تن

سایر                             1                      تن

جمع                             7954                تن

پسته صادر شده در خرداد ماه سال جاری و سال‌های قبل

در خرداد ماه  1403                                     7954                            تن پسته صادر شده است          

در خرداد ماه  1402                                   3809                            تن پسته صادر شده است         

در خرداد ماه  1401                                   3266                             تن پسته صادر شده است        

در خرداد ماه  1400                                   12280                          تن پسته صادر شده است         

در خرداد ماه  99                                       9841                            تن پسته صادر شده است        

پسته صادر شده از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1402 تا پایان خرداد ماه  1403                              86217              تن

از اول مهر 1401 تا پایان خرداد ماه  1402                              46736               تن

از اول مهر 1400 تا پایان خرداد ماه  1401                              79579              تن

از اول مهر 99 تا پایان خرداد ماه  1400                                  174331            تن

از اول مهر 98 تا پایان خرداد ماه  99                                     107330            تن

پسته صادر شده از اول مهر 1402 تا پایان خرداد ماه 1403 به تفکیک

خندان                            58971                تن

ناخندان                          7880                  تن

مغز                              16075                تن

مغز سبز                        1364                  تن

سایر                             1927                  تن

جمع                             86217                تن