پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1402/6/16

بر اساس آمار گمرک ایران

در مرداد ماه 1402 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            1653                تن

ناخندان                          275                  تن

مغز                                481                  تن

مغز سبز                          82                    تن

سایر                              96                    تن

جمع                              2588                تن

پسته صادر شده در مرداد ماه سال جاری و سال‌های قبل

در مرداد ماه  1402                                    2588                            تن پسته صادر شده است         

در مرداد ماه  1401                                    2687                            تن پسته صادر شده است        

در مرداد ماه  1400                                    7958                            تن پسته صادر شده است         

در مرداد ماه  99                                        9841                            تن پسته صادر شده است        

در مرداد ماه  98                                        9899                            تن پسته صادر شده است         

پسته صادر شده از اول مهر ماه تا پایان مرداد ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1401 تا پایان مرداد ماه  1402                               52694              تن

از اول مهر 1400 تا پایان مرداد ماه  1401                               85124              تن

از اول مهر 99 تا پایان مرداد ماه  1400                                   192705            تن

از اول مهر 98 تا پایان مرداد ماه  99                                       130393            تن

از اول مهر 97 تا پایان مرداد ماه  98                                       42027              تن

پسته صادر شده از اول مهر 1401 تا پایان مرداد ماه 1402 به تفکیک

خندان                            36776               تن

ناخندان                          2730                تن

مغز                                10327              تن

مغز سبز                          1401                تن

سایر                              1460                تن

جمع                              52694              تن