پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1403/1/21

بر اساس آمار گمرک ایران

در اسفند ماه 1402 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            7520                تن

ناخندان                          856                  تن

مغز                                2603                تن

مغز سبز                          260                  تن

سایر                              0                      تن

جمع                              11239              تن

پسته صادر شده در اسفند ماه سال جاری و سال‌های قبل

در اسفند ماه  1402                      11239                          تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  1401                      4843                            تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  1400                      8336                            تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  99                          22460                          تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  98                         14495                          تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه تا پایان اسفند در سالهای زیر

از اول مهر 1402 تا پایان اسفند ماه  1402                  67229                          تن

از اول مهر 1401 تا پایان اسفند ماه  1401                  37100                          تن

از اول مهر 1400 تا پایان اسفند ماه  1400                  71004                          تن

از اول مهر 99 تا پایان اسفند ماه  99              144394                        تن

از اول مهر 98 تا پایان اسفند ماه  98              85638                          تن

پسته صادر شده از اول مهر 1402 تا پایان اسفند ماه  1402 به تفکیک

خندان                44531                          تن

ناخندان              6876                             تن

مغز                    12911                          تن

مغز سبز              984                              تن

سایر                  1926                            تن

جمع                  67229                          تن