پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1402/1/17

بر اساس آمار گمرک ایران

در اسفند ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            2835                تن

ناخندان                          115                  تن

مغز                                1468                تن

مغز سبز                          255                  تن

سایر                              170                  تن

جمع                              4843                تن

پسته صادر شده در اسفند ماه سال جاری و سال‌های قبل

در اسفند ماه  1401                                  4843                تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  1400                                  8336                تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  99                                      22460              تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  98                                      14495              تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  97                                      4500                تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان اسفند ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1401 تا پایان اسفند ماه  1401                              37100              تن

از اول مهر 1400 تا پایان اسفند ماه  1400                              71004              تن

از اول مهر 99 تا پایان اسفند ماه  99                          144394            تن

از اول مهر 98 تا پایان اسفند ماه  98                          85638              تن

از اول مهر 97 تا پایان اسفند ماه  97                          21810              تن

پسته صادر شده از اول مهر 1400 تا پایان اسفند ماه  1401 به تفکیک

خندان                            25744              تن

ناخندان                          1920                تن

مغز                                7455                تن

مغز سبز                          1010                تن

سایر                              971                  تن

جمع                              37100              تن