پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1401/8/23

بر اساس آمار گمرک ایران

در مهر ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            4762                تن

ناخندان                          303                  تن

مغز                                690                  تن

مغز سبز                          64                    تن

سایر                              61                    تن

جمع                              5880                تن

پسته صادر شده در مهر ماه سال جاری و سال‌های قبل

در مهر ماه  1401                         5880                تن پسته صادر شده است          .

در مهر ماه  1400                         16768               تن پسته صادر شده است          .

در مهر ماه  99                             25149              تن پسته صادر شده است          .

در مهر ماه  98                             10706              تن پسته صادر شده است          .

در مهر ماه  97                             3540                تن پسته صادر شده است          .