پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


قیمت پسته 1401/2/25

بر اساس آمار گمرک ایران

در فروردین ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            2144                تن

ناخندان                          25                    تن

مغز                                714                  تن

مغز سبز                          18                    تن

سایر                              0                      تن

جمع                              2901                تن

پسته صادر شده در فروردین ماه سال جاری و سال‌های قبل

در فروردین ماه  1400                                2901                تن پسته صادر شده است          .

در فروردین ماه  99                                    2707                تن پسته صادر شده است          .

در فروردین ماه  98                                    2642                تن پسته صادر شده است          .

در فروردین ماه  97                                    1619                تن پسته صادر شده است          .

در فروردین ماه  96                                    3826                تن پسته صادر شده است         

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان فروردین ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1400 تا پایان فروردین ماه  1401                           73905              تن

از اول مهر 99 تا پایان فروردین ماه  1400                               151601            تن

از اول مهر 98 تا پایان فروردین ماه  99                                   88281              تن

از اول مهر 97 تا پایان فروردین ماه  98                                   23430              تن

از اول مهر 96 تا پایان فروردین ماه  97                                   113048            تن

پسته صادر شده از اول مهر 1400 تا پایان فروردین ماه  1401 به تفکیک 

خندان                            55265              تن

ناخندان                          7239                تن

مغز                                9656                 تن

مغز سبز                          1130                تن

سایر                              615                  تن

جمع                              73905              تن