پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

گالری تصاویر


نیاز سرمایی

نیاز سرمایی

جلسه 23 بهمن 97

نیاز سرمایی و روغن پاشی

نیاز سرمایی و روغن پاشی

جلسه 2 بهمن 97

آبیاری زیر سطحی کم فشار پسته با استفاده از لوله های PVC

آبیاری زیر سطحی کم فشار پسته با استفاده از لوله های PVC

جلسه 25 دی 97

استفاده از اسید در باغ های پسته

استفاده از اسید در باغ های پسته

جلسه 11 دی 97

چالکود

چالکود

جلسه 20 آذر 97

بازدید از باغ اکبرآباد هجری

بازدید از باغ اکبرآباد هجری

بازدید 6 آذر 97

مديريت حاصلخيزي خاك وتغذيه در باغ هاي پسته

مديريت حاصلخيزي خاك وتغذيه در باغ هاي پسته

جلسه 29 آبان 97

جلسه کشاورزی

جلسه کشاورزی

16/9/1395

بازدید آبیاری زیر سطحی

بازدید آبیاری زیر سطحی

منطقه انار 95/5/26

بازدید آبیاری زیر سطحی

بازدید آبیاری زیر سطحی

منطقه انار 95/5/26

بازدید آبیاری زیر سطحی

بازدید آبیاری زیر سطحی

منطقه انار 95/5/26

بازدید باغ

بازدید باغ

کمال اباد نوق

کارشناسی باغ

کارشناسی باغ

بررسی محصول باغ آقای ...

بازدید از باغات

بازدید از باغات

بازدید از باغات

جلسه 29 تیر 1395

جلسه 29 تیر 1395

قبل از برداشت محصول 95