پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


تعاریف و اصطلاحات پسته

 1. کد : شماره ایست که به پسته مورد نظر داده می شود .
 2. رقم : پسته ایران دارای ارقام متنوع می باشد. از جمله انواع بادامی فندقی احمد آقایی اکبری و...
 3. تعداد در انس عبارت است از تعداد دانه های پسته در یک انس (هر انس معادل 28/35 گرم است ).
 4. یک نواختی رقم:« به یک نواخت بودن پسته ار لحاظ رقم گفته میشود» .
 5. یک نواختی اندازه ( 1 ) : عبارت است از « نسبت وزن 15 درصد از درشت ترین دانه ها به 15 درصد از ریزترین دانه ها ».
 6. یک نواختی اندازه ( 2 ) : عبارت است از « نسبت وزن 5 درصد از درشت ترین دانه ها به 5 درصد از ریزترین دانه ها ».
 7. نا خندان : « به پسته ای گفته میشود که پوست سخت آن در جهت درز و برجستگی طولی بطور طبیعی و مکانیکی شکاف برنداشته باشد و یا طول شکاف ایجاد شده کمتر از یک چهارم محیط خارجی پسته بوده بطوریکه شاخصی به ضخامت 0/4 میلیمتر و عرض 6 میلیمتر از آن عبور نکند ».
 8. پوکی : « به حالتی گفته میشود که  مغز پسته کمتر از 25 در صد وزن پسته را شامل شود ».
 9. کم خندان : « به پسته ای گفته می شود که فاصله دو لبه پوست سخت آن کمتر از دو میلیمتر باشد ».
 10. عیار : عبارت است از درصد وزنی مغزپسته موجود در صد گرم پسته با پوست سخت.
 11. مغز پسته آزاد : « به مغز پسته ای گفته می شود که از داخل پوست سخت بیرون آمده باشد ».
 12. نارس : به حالتی گفته می شود که رشد طبیعی مغز پسته در اثر عوامل مختلف کامل نشده و یا کوچک باقی مانده باشد. در این حالت مغز پسته کمتر از 27 درصد و بیشتر از 25 درصد وزن پسته را شامل می شود ».
 13. گوی : « اصطلا حاً به پسته ای گفته می شود که پوست اول آن ( پوست نرم بیرونی ) جدا نگردیده و یا بیش از یک چهارم سطح کل پوست سخت را در بر گرفته باشد ». 
 14. بدرنگی : « به حالتی گفته می شود که پوست سخت در ¼ سطح کل یا ½ سطح یک لبه رنگ طبیعی خود را نداشته باشد. « تغییر رنگ به زرد خاکستری یا سیاه رنگ صورت گرفته باشد ».
 15. بد شکل و شکسته : « به حالتی گفته می شود که پسته شکل عادی خود را نداشته باشد و یا در ناحیه غیر شکاف طولی شکستگی پیدا کرده باشد ».
 16. ته خندان : به پسته ای گفته می شود که با وسایل مکانیکی از ته خندان شده باشد ( پسته به طور طبیعی از نوک خندان می شود ).
 17. آفت زدگی : « به آثار برخاسته از کار آفات که با چشم غیر مسلح بر روی مغز پسته دیدنی باشد گفته می شود. این آثار به صورت حفره های محل تغذیه شش پایان ، کنه ها ، وجود تنیده ها و فضولات پوسته های تخم لارو، شفیره ، کپک زدگی ، قارچ زدگی و مانند آن در مغز پسته دیدنی است ».
 18. مواد خارجی: « به موادی غیر از پسته نظیر پوست سبز و یا پوست سخت بدون مغز، سنگریزه و غیره که با چشم غیر مسلح دیدنی و به طرق مختلف قابل جدا شدن باشد گفته می شود.

کلیه قسمتهای داخل گیومه از جزوه پسته - ­ویژگها ( تجدید نظر سوم ) چاپ هفتم ، دی ماه 1376 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره استاندارد ایران 15 نقل شده است .