پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانکاربرد ازت و پتاس در زمان مغز رفتن 99.03.27 1399/4/2

ازت: 20 درصد مغز پسته از پروتئین تشکیل شده است و ازت نقش مهمی در ساخت پروتئین و تشکیل مغز دارد. کمبود ازت در زمان مغز رفتن باعث زرد شدن برگ های بالای خوشه و نیم مغز و پوک شدن میوه می شود.آفتاب سوختگی وناخندانی میوه پسته 99/3/20 1399/3/22

ناخندانی میوه پسته شدت تابش نور خورشید و افزایش دما به میزان بیشتراز حد تحمل گیاه (35-38 درجه سانتی گراد بسته به نوع رقم) در صورتی که تداوم داشته باشد سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی بروی میوه پسته می گردد. در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است، سلول های بافت پوست سبز و گاهی پوست استخوانی میوه از بین رفته و حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده می شود.سن سبز پسته 99.3.20 1399/3/21

سن ها دارای قطعات دهانی زننده-مکنده هستند و به طور مستقیم از میوه پسته تغذیه می کنند. در میان سن هایی که از میوه پسته تغذیه می کنند (سنک، سن قرمز و سن های بدبو) فقط سن های بدبو در مرحله پس از سفت شدن پوست استخوانی هم موجب خسارت به دانه ها می شوند. از میان سن های بدبو، سن سبز یکدست و سن سبز با لکه سفید، هرساله و به طور گسترده در باغ های پسته مشاهده می شوند.پیوند 99.3.13 1399/3/21

پیوند زدن عبارتست از متصل کردن دو قسمت گیاهی به نحوی که آن دو قسمت به وسیله رشد در محل اتصال باهم یکی شده و به عنوان یک گیاه مستقل به رشد ادامه دهند. قسمتی که در بالای پیوند قرار دارد پیوندک و قسمت زیرین که ریشه را تشکیل می دهد پایه نامیده می شود.