پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانجلسه : 1398/04/11 سن های سبز پسته 1398/4/23

از جمله سن های خسارت زا در باغات پسته عبارتند از: 1. سن سبز با لکه سفید: حشرات کامل سبز رنگ و دارای یک لکه سفید روی بدن، زمستان گذراني سن های سبز با لکه سفید بصورت حشرات كامل در مناطق كوهستاني و زير انواع بوته هاي وحشي نظير درمنه، قيچ می باشد. 2. سن سبز یکدست: حشرات کامل سبز رنگ و فاقد لکه سفید روی بدن، این سن ها زمستان را بصورت حشرات كامل در زير پوستك تنه درختاني نظير گز، سنجد، پده در اطراف باغ هاي پسته سپري مي کنند.جلسه 98/3/28 حاشیه سوختگی برگ در درختان پسته- گوگرد برای کنترل پسیل پسته 1398/4/3

دلیل این عارضه مسمومیت به عناصری همچون سدیم، کلر و بور تشخیص داده شده است. برای رفع این مشکل می توان در زمستان از گچ استفاده کرد. همچنین هرس شاخه های سیاه شده می تواند در بهبود این عارضه کمک کند.جلسه 98/3/21 اهمیت کاربرد پتاسیم در باغ های پسته- پسیل پسته 1398/4/3

درختان پسته نياز زيادي به پتاسيم دارند و برداشت ساليانه آن به وسيله برگها و ميوه در حد برداشت نيتروژن مي باشد.جلسه : 1398/03/07 پتاسیم 1398/3/11

درختان پسته نياز زيادي به پتاسيم دارند و برداشت ساليانه آن به وسيله برگها و ميوه در حد برداشت نيتروژن مي باشد.