پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانتغذیه 98/09/05 1398/9/10

یکی از مشکلات مهم خاک های مناطق خشک و نیمه خشک شوری است. بارندگی کم و تبخیر زیاد موجب تجمع شوری و انتقال آن به سطح خاک می گردد. هم چنین کاهش مقدار و کیفیت آب مشکلات مربوط به شوری را افزایش داده است. تغذیه گیاه توسط کودهای حیوانی و شیمیایی نیز باعث افزایش میزان شوری خاک شده است.شوری98/08/28 1398/9/10

یکی از مشکلات مهم خاک های مناطق خشک و نیمه خشک شوری است. بارندگی کم و تبخیر زیاد موجب تجمع شوری و انتقال آن به سطح خاک می گردد. هم چنین کاهش کیفیت آب مشکلات مربوط به شوری را افزایش داده است. تغذیه گیاه توسط کودهای حیوانی و شیمیایی نیز باعث افزایش میزان شوری خاک شده است. به علاوه کمبود آب در سال های اخیر موجب شده که نتوانیم آبشویی را به خوبی انجام دهیم و در نتیجه شوری خاک افزایش یافته است.روش نمونه برداری آب و خاک در باغ پسته 98/8/21 1398/8/28

گیاهان آب موردنیاز خود را از طریق ریشه از خاک جذب می کنند بنابراین کیفیت و کمیت آب موجود در خاک از عوامل اصلی رشد گیاه محسوب می شود.مدیریت محلول پاشی98/8/14 1398/8/20

پایان هر سال زراعی، شروع سال زراعی جدید است. اگر سال جدید را خوب شروع کرده و به درختان رسیدگی شود نوید این را می دهد که سال جدید سال خوبی از لحاظ محصول خواهد بود. در چند سال اخیر با بحث آب و هوا مواجه هستیم. آب و هوا موضوعی است که کنترل آن دست ما نیست. ما فقط می توانیم در مورد مسائلی که تحت کنترل ما هست، همچون مدیرت مطلوب باغ، تصمیم گیری و عمل کنیم. مدیریت مطلوب باغ شامل تغذیه مطلوب، آبیاری مطلوب و مدیریت به زراعی می باشد. تغذیه در گیاهان به دو صورت تغذیه خاکی و محلول پاشی انجام می شود. محلول پاشی از روش های تکمیل کننده مصرف خاکی کودها می باشد. گاهی ما نیاز داریم خیلی سریع یک یا چند عنصر غذایی را در اختیار گیاه قرار دهیم، محلول پاشی این امکان را برای ما فراهم می کند. همیشه باید قبل از مشاهده علائم کمبود به فکر تامین عناصر غذایی برای گیاه باشیم.