پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانهرس 98/10/24 1398/11/1

یکـی از بهتریـن هنرهایـی کـه یـک باغبـان میتوانـد در قبــال درخــت انجــام دهــد، هــرس کــردن اســت؛ یعنــی بــه همــان انــدازهای کــه یــک هــرس خــوب بـرای درخـت سـودمند اسـت، هـرس بـد بـرای درخـت زیــان آور میباشــد. هرس به دو منظور انجام میشود.مدیریت تغذیه در باغ های پسته (کود شیمیایی) 98/10/10 1398/10/16

شانزده عنصر شیمیایی برای رشد گیاه ضروری تشخیص داده شده اند.این عناصر عبارتند از کربن، اکسیژن، هیدروژن، ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، روی، مس، بر، منگنز، کلر و مولیبدن. گیاه کربن، هیدروژن و اکسیژن مورد نیاز خود را از هوا میگیرد. سایر عناصر بر اساس مقدار آن ها در گیاه معمولاً به دو گروه عناصر پرمصرف و کم مصرف تقسیم می شوند. عناصر پرمصرف شامل ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کم مصرف شامل آهن، روی، مس، بر، منگنز، کلر و مولیبدن می باشند.مدیریت تغذیه در باغ های پسته (کود دامی) 98/10/03 1398/10/16

مسائل یا مشکلات خاک های مناطق پسته کاری با توجه به ماهیت خاک ها - شوری یا وجود املاح بالا و سمیت عناصر سدیم، منیزیم و کلر در خاک ها - وجود لایه هایی با نفوذپذیری کم و محدودکننده رشد ریشه (مانند پترو چسیسنگ و پتروسالیک) - کم بودن مواد آلی و هوموس در این خاک ها - کمبود عناصر ازت و فسفر در خاک - قلیایی بودن pH خاک (بالای 15درصد آهک) - شنی و سبک بودن بعضی خاک ها و پایین بودن ظرفیت تبادل کاتیونی آن ها و در نتیجه حاصلخیزی کمکاربرد اسید در باغ های پسته 98/09/26 1398/10/3

اسید سولفوریک یکی از ارزانترین و در دسترس ترین مواد اصلاحی است که برای اصلاح خاکهای شور و قلیا توصیه می‌شود. مکانیسم اثر اسید سولفوریک از طریق واکنش با نمک ‌های کربناته (آهک) موجود در خاک می‌باشد.