پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانسرخشکیدگی 99/05/14 1399/5/19

سرخشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته کاری می باشد که اکثر ارقام پسته که در شرایط نامطلوب رشد می کنند، به آن مبتلا می گردند. تغییر در بعضی عوامل محیطی مانند کاهش شدید کیفیت آب آبیاری، تشدید اثرات خشکسالی، کاهش مقدار آب لازم جهت آبشویی باغ ها و عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، درختان را در مقابل این بیماری ضعیف کرده و باعث افزایش 60 درصدی شدت این بیماری در کمتر از ده سال شده است. شدت بیماری سرخشکیدگی در بعضی باغ ها تا 90 درصد تخمین زده شده است.آفات پسیل و سن پسته 99/04/31 1399/5/1

توصیه های روز: - استفاده از کودهای حاوی ازت، فسفر-پتاس (سولوپتاس و NPK) همراه با آب آبیاری - بررسی باغ از لحاظ آلودگی به پسیل (شیره خشک) و سن سبز و انجام سمپاشی با نظر کارشناسان صلاحیت دار - نمونه برداری برای آزمایش برگآزمایش برگ 1399/04/24 1399/4/29

آزمایش برگ با توجه به اینکه از مهم ترین اهداف فعالیت های کشاورزی دستیابی به حداکثر محصول در واحد سطح می باشد، استفاده صحیح و اصولی از کودهای شیمیایی در جهت نیل به هدف امری ضروری به نظر می رسد. توصیه اصولی کودهای شیمیایی مورد نیاز جز با شناخت وضعیت برگ، خاک و آب میسر نیست.سن سبز پسته 99/04/17 1399/4/19

ن ها دارای قطعات دهانی زننده-مکنده هستند و به طور مستقیم از میوه پسته تغذیه می کنند. در میان سن هایی که از میوه پسته تغذیه می کنند (سنک، سن قرمز و سن های بدبو) فقط سن های بدبو در مرحله پس از سفت شدن پوست استخوانی هم موجب خسارت به دانه ها می شوند. از میان سن های بدبو، سن سبز یکدست و سن سبز با لکه سفید، هرساله و به طور گسترده در باغ های پسته مشاهده می شوند.