پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانجلسه : 1398/01/20 گرده افشانی و آفات اول فصل پسته 1398/1/22

پسته گیاهی است دو پایه که گرده افشانی آن توسط باد انجام می شود. گرده افشانی عبارت است از انتقال دانه گرده بر روی کلاله مادگی و شرط مهم گرده افشانی همزمانی گلدهی در ختان نر و ماده می باشد. حساس ترین ماه که سرنوشت پسته امسال و سال آینده را تعیین می کند فروردین می باشد چرا که گرده افشانی گل های امسال و گل انگیزی (تشکیل جوانه زایشی سال آینده) پسته در فروردین ماه انجام می شود. دماهای بالا در این زمان موجب ایجاد خسارت می شوند.جلسه : 1397/12/21 آفات اول فصل 1397/12/26

آفات اول فصلجلسه : 1397/12/14 محلول پاشی فروت ست 1397/12/19

در چند سال اخیر با بحث آب و هوا مواجه هستیم. آب و هوا موضوعی است که کنترل آن دست ما نیست. ما فقط می توانیم در مورد مسائلی که تحت کنترل ما هست، همچون مدیرت مطلوب باغ، تصمیم گیری و عمل کنیم. مدیریت مطلوب باغ شامل تغذیه مطلوب، آبیاری مطلوب و مدیریت به زراعی می باشد. تغذیه در گیاهان به دو صورت تغذیه خاکی و محلول پاشی انجام می شود. محلول پاشی از روش های تکمیل کننده مصرف خاکی کودها می باشد. گاهی ما نیاز داریم خیلی سریع یک یا چند عنصر غذایی را در اختیار گیاه قرار دهیم، محلول پاشی این امکان را برای ما فراهم می کند.جلسه : 1397/12/07 تغذیه اول فصل 1397/12/8

ازت اصلی ترین عنصر در رشد درختان پسته می باشد در جاهایی که کمبود ازت وجود داشته باشد درختان خوب سبز نمی شوند و با توجه به اینکه قسمت عمده ای از مغز پسته پروتئین است کمبود این عنصر کمیت و کیفیت محصول پسته را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. عنصری دیگری که در خوشه آوری موثر است فسفر می باشد. فسفر در تامین انرژی درخت نقش داشته و درخت را وارد فاز زایشی می کند (درخت پتک زایشی تولید می کند).