پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1398/10/15

بر اساس آمار گمرک ایران

در آذر ماه 98 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                     10568   تن

ناخندان                     871     تن

مغز                        2664     تن

مغز سبز                   122     تن

سایر                         1        تن

جمع                    14226     تن

پسته صادر شده در آذر ماه سال جاری و سالهای قبل

در آذر ماه  98       14226    تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  97       3211      تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  96       25160    تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  95       18160    تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  94      22000    تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان آذر ماه در سالهای زیر

از اول مهر 98 تا پایان آذر ماه  98          44625    تن

از اول مهر 97 تا پایان آذر ماه  97            11420    تن

از اول مهر 96 تا پایان آذر ماه  96           75160     تن

از اول مهر 95 تا پایان آذر ماه  95            65960    تن

از اول مهر 94 تا پایان آذر ماه  94            61070    تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان آذر ماه  98 به تفکیک       

خندان                       35346   تن

ناخندان                      3700   تن

مغز                             4727  تن

مغز سبز                       311   تن

سایر                           541    تن

جمع                        44625    تن