پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک اردیبهشت 99 1399/3/20

بر اساس آمار گمرک ایران

در اردیبهشت ماه 99 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                   7609     تن

ناخندان                 459       تن

مغز                       992       تن

مغز سبز                 127      تن

سایر                       21       تن

جمع                    9209     تن

پسته صادر شده در اردیبهشت ماه سال جاری و سالهای قبل

در اردیبهشت ماه  99     9209    تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  98     5790    تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  97     5818    تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  96     6128    تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  95    8890    تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان اردیبهشت ماه در سالهای زیر

از اول مهر 98 تا پایان اردیبهشت ماه  99         97489    تن

از اول مهر 97 تا پایان اردیبهشت ماه  98         29220     تن

از اول مهر 96 تا پایان اردیبهشت ماه  97        118866    تن

از اول مهر 95 تا پایان اردیبهشت ماه  96        106284    تن

از اول مهر 94 تا پایان اردیبهشت ماه  95       110990    تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان اردیبهشت ماه  99 به تفکیک       

خندان                       73465      تن

ناخندان                      7663      تن

مغز                          14475      تن

مغز سبز                      940       تن

سایر                           946       تن

جمع                        97489     تن