پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1401/10/13

بر اساس آمار گمرک ایران

در آذر ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            5937                تن

ناخندان                          300                  تن

مغز                                1478                تن

مغز سبز                          272                  تن

سایر                              21                    تن

جمع                              8008                تن

پسته صادر شده در آذر ماه سال جاری و سال‌های قبل

در آذر ماه  1401                          8008                تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  1400                          12322              تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  99                              25242              تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  98                              14226              تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  97                              3211                تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان آذر ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1401 تا پایان آذر ماه  1401                     22457              تن

از اول مهر 1400 تا پایان آذر ماه  1400                     46999              تن

از اول مهر 99 تا پایان آذر ماه  99                             88909              تن

از اول مهر 98 تا پایان آذر ماه  98                             44625              تن

از اول مهر 97 تا پایان آذر ماه  97                             11420              تن

پسته صادر شده از اول مهر 1400 تا پایان آذر ماه  1401 به تفکیک

خندان                            17202              تن

ناخندان                          1529                تن

مغز                                3189                تن

مغز سبز                          446                  تن

سایر                              91                    تن

جمع                              22457              تن