پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1399/12/10

بر اساس آمار گمرک ایران

در بهمن ماه 99 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                      11345            تن

ناخندان                    2628              تن

مغز                          2254              تن

مغز سبز                    160               تن

سایر                           0                  تن

جمع                     16387               تن

پسته صادر شده در بهمن ماه سال جاری و سالهای قبل

در بهمن ماه  99             16387          تن پسته صادر شده است          .

در بهمن ماه  98            12757          تن پسته صادر شده است          .

در بهمن ماه  97              2581           تن پسته صادر شده است          .

در بهمن ماه  96            10120          تن پسته صادر شده است          .

در بهمن ماه  95            7500          تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان بهمن ماه در سالهای زیر

از اول مهر 99 تا پایان بهمن ماه  99             121934         تن

از اول مهر 98 تا پایان بهمن ماه  98              71142           تن

از اول مهر 97 تا پایان بهمن ماه  97              17310           تن

از اول مهر 96 تا پایان بهمن ماه  96             98560            تن

از اول مهر 95 تا پایان بهمن ماه  95            86215            تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان بهمن ماه  99 به تفکیک       

خندان                         98696               تن

ناخندان                        12324                تن

مغز                             9805                تن

مغز سبز                        766                 تن

سایر                            344                 تن

جمع                         121934              تن