پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1399/2/7

بر اساس آمار گمرک ایران

در اسفند ماه 98 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                   10193    تن

ناخندان                  989     تن

مغز                      3169     تن

مغز سبز                 52      تن

سایر                       92      تن

جمع                    14495   تن

پسته صادر شده در اسفند ماه سال جاری و سالهای قبل

در اسفند ماه  98    14495    تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  97    4500      تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  96    10860    تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  95    11120    تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  94    11550    تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان اسفند ماه در سالهای زیر

از اول مهر 98 تا پایان اسفند ماه  98         82045  تن

از اول مهر 97 تا پایان اسفند ماه  97         21810   تن

از اول مهر 96 تا پایان اسفند ماه  96        109420    تن

از اول مهر 95 تا پایان اسفند ماه  95        97340    تن

از اول مهر 94 تا پایان اسفند ماه  94        98330    تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان اسفند ماه  98 به تفکیک       

خندان                       63995      تن

ناخندان                      7105      تن

مغز                            12885      تن

مغز سبز                      733       تن

سایر                           378       تن

جمع                        85096     تن