پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1400/3/17

بر اساس آمار گمرک ایران

در اردیبهشت ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                      8190             تن

ناخندان                     754              تن

مغز                          1276             تن

مغز سبز                    170              تن

سایر                          60               تن

جمع                      10450             تن

پسته صادر شده در اردیبهشت ماه سال جاری و سالهای قبل

در اردیبهشت ماه  1400             10450             تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  99                9209               تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  98                5790               تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  97               5818               تن پسته صادر شده است          .

در اردیبهشت ماه  96              6128                تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان اردیبهشت ماه در سالهای زیر

از اول مهر 99 تا پایان اردیبهشت ماه  1400               162052         تن

از اول مهر 98 تا پایان اردیبهشت ماه  99                    97489          تن

از اول مهر 97 تا پایان اردیبهشت ماه  98                    29220           تن

از اول مهر 96 تا پایان اردیبهشت ماه  97                   118866           تن

از اول مهر 95 تا پایان اردیبهشت ماه  96                 106284            تن

پسته صادر شده از اول مهر 99 تا پایان اردیبهشت ماه  1400 به تفکیک       

خندان                         127820               تن

ناخندان                        17020                تن

مغز                             14975                تن

مغز سبز                        1007                  تن

سایر                            1230                  تن

جمع                         162052                تن