پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


جلسه : 1398/04/11 سن های سبز پسته 1398/4/22

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده ایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.

از جمله سن های خسارت زا در باغات پسته عبارتند از:

1. سن سبز با لکه سفید: حشرات کامل سبز رنگ و دارای یک لکه سفید روی بدن، زمستان گذراني سن های سبز با لکه سفید بصورت حشرات كامل در مناطق كوهستاني و زير انواع بوته هاي وحشي نظير درمنه، قيچ می باشد.

2. سن سبز یکدست: حشرات کامل سبز رنگ و فاقد لکه سفید روی بدن، این سن ها زمستان را بصورت حشرات كامل در زير پوستك تنه درختاني نظير گز، سنجد، پده در اطراف باغ هاي پسته سپري مي کنند.

خسارت سن ها در باغات پسته به دو صورت دیده می شود:

1- قبل از تشکیل پوسته استخوانی تغذیه سن ها باعث سیاه و خشک شدن میوه ها می شود (داغو).

2- در زمان تشکیل پوسته استخوانی و مغز تغذیه سن ها باعث ایجاد لکه روی مغز و همچنین ایجاد بیماری ماسو می گردد.

قبل انجام هرگونه مبارزه شیمیایی با سن ها باید اطمینان پیدا کرد که این آفات در باغ وجود دارند، برای ردیابی سن ها می توان به صورت زیر عمل کرد:

- استفاده از تله نوری در شب برای سن های سبز

- استفاده از تله روغنی برای سن های قرمز

- بررسی درختچه ها و علف های هرز میزبان (گز، اسفند و زاروغ)

- تکاندن و بررسی خوشه های متراکم خصوصاً خوشه های نزدیک زمین

مبارزه

- اجتناب از کندن و از بین بردن علف های هرز میزبان سن

- از بین بردن علف های هرز در اواخر فصل، پس از برداشت محصول جهت از بین بردن کانون های زمستان گذرانی آفت در داخل و حاشیه باغ

- مبارزه با سمومی نظیر افوریا و فنیتروتیون