پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1400/10/9

بر اساس آمار گمرک ایران

در آذر ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            9458                تن

ناخندان                          924                  تن

مغز                                1685                تن

مغز سبز                          220                  تن

سایر                              35                    تن

جمع                              12322              تن

پسته صادر شده در آذر ماه سال جاری و سال‌های قبل

در آذر ماه  1400              12322              تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  99                  25242              تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  98                  14226              تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  97                  3211                تن پسته صادر شده است          .

در آذر ماه  96                  25160              تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان آذر ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1400 تا پایان آذر ماه  1400                     46999              تن

از اول مهر 99 تا پایان آذر ماه  99                             88909              تن

از اول مهر 98 تا پایان آذر ماه  98                             44625              تن

از اول مهر 97 تا پایان آذر ماه  97                             11420              تن

از اول مهر 96 تا پایان آذر ماه  96                              75160              تن

پسته صادر شده از اول مهر 1400 تا پایان آذر ماه  1400 به تفکیک       

خندان                            35302              تن

ناخندان                          6429                تن

مغز                                4254                تن

مغز سبز                          437                  تن

سایر                              577                  تن

جمع                              46999              تن