پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک مرداد 99 1399/6/16

بر اساس آمار گمرک ایران

در مرداد ماه 99 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                      7244             تن

ناخندان                    1223            تن

مغز                          1254            تن

مغز سبز                   164              تن

سایر                         14               تن

جمع                     9899              تن

پسته صادر شده در مرداد ماه سال جاری و سالهای قبل

در مرداد ماه  99        9899       تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  98        3627       تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  97       4217        تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  96       2328        تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  95      6104         تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان مرداد ماه در سالهای زیر

از اول مهر 98 تا پایان مرداد ماه  99            130393       تن

از اول مهر 97 تا پایان مرداد ماه  98              42027        تن

از اول مهر 96 تا پایان مرداد ماه  97             133064       تن

از اول مهر 95 تا پایان مرداد ماه  96             116230       تن

از اول مهر 94 تا پایان مرداد ماه  95            133460       تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان مرداد ماه  99 به تفکیک       

خندان                         99274          تن

ناخندان                       10675          تن

مغز                            18102          تن

مغز سبز                      1382           تن

سایر                           960             تن

جمع                        130393         تن