پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1398/9/14

بر اساس آمار گمرک ایران

در آبان ماه 98 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                  15963   تن

ناخندان                 2004    تن

مغز                      1536     تن

مغز سبز                 183     تن

سایر                       7        تن

جمع                  19693   تن

پسته صادر شده در آبان ماه سال جاری و سالهای قبل

در آبان ماه  98    19693    تن پسته صادر شده است          .

در آبان ماه  97    4671      تن پسته صادر شده است          .

در آبان ماه  96    31364    تن پسته صادر شده است          .

در آبان ماه  95    26050    تن پسته صادر شده است          .

در آبان ماه  94    18500    تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان آبان ماه در سالهای زیر

از اول مهر 98 تا پایان آبان ماه  98         30399  تن

از اول مهر 97 تا پایان آبان ماه  97         8210     تن

از اول مهر 96 تا پایان آبان ماه  96        50000    تن

از اول مهر 95 تا پایان آبان ماه  95        47800   تن

از اول مهر 94 تا پایان آبان ماه  94        39070   تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان آبان ماه  98 به تفکیک       

خندان                       24778  تن

ناخندان                      2829   تن

مغز                             2063  تن

مغز سبز                      189    تن

سایر                          540     تن

جمع                          30399 تن