پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1401/5/8

بر اساس آمار گمرک ایران

در تیر ماه 1401 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            2277                تن

ناخندان                          25                    تن

مغز                                448                  تن

مغز سبز                          108                  تن

سایر                              0                      تن

جمع                              2858                تن

پسته صادر شده در تیر ماه سال جاری و سال‌های قبل

در تیر ماه  1401                          2858                تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  1400                          14015              تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  99                              13164              تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  98                              4970                تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  97                              5590                تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان تیر ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1400 تا پایان تیر ماه  1401                     82437              تن

از اول مهر 99 تا پایان تیر ماه  1400                         184747            تن

از اول مهر 98 تا پایان تیر ماه  99                             120494            تن

از اول مهر 97 تا پایان تیر ماه  98                             38400              تن

از اول مهر 96 تا پایان تیر ماه  97                              128850            تن

پسته صادر شده از اول مهر 1400 تا پایان تیر ماه  1401 به تفکیک

خندان                            61742              تن

ناخندان                          7314                تن

مغز                                11159              تن

مغز سبز                          1607                تن

سایر                              615                  تن

جمع                              82437              تن