پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1398/1/24

بر اساس آمار گمرک ایران

در اسفند ماه 97 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                 3323 تن

ناخندان                 24     تن

مغز                      974  تن

مغز سبز                182   تن

سایر                      0  تن

جمع                  4503 تن

پسته صادر شده در اسفند ماه سال جاری و سالهای قبل

در اسفند ماه  97    4500   تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  96   10860  تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  95   11120   تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  94  11550  تن پسته صادر شده است          .

در اسفند ماه  93   8350 تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان اسفند ماه در سالهای زیر

از اول مهر97 تا پایان اسفند ماه  97          21810 تن

از اول مهر96 تا پایان اسفند ماه  96           109420 تن

از اول مهر95 تا پایان اسفند ماه  95           97340 تن

از اول مهر94 تا پایان اسفند ماه  94           98330 تن

از اول مهر93 تا پایان اسفند ماه  93          130770 تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان اسفند ماه  97 به تفکیک       

خندان                     17140  تن

ناخندان                      350   تن

مغز                           3120 تن

مغز سبز                   600    تن

سایر                        600    تن

جمع                       21810 تن