پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


قیمت پسته 1400/6/8

بر اساس آمار گمرک ایران

در مرداد ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                      4984               تن

ناخندان                     1533              تن

مغز                           1202              تن

مغز سبز                    122                تن

سایر                          117               تن

جمع                        7958              تن

پسته صادر شده در مرداد ماه سال جاری و سالهای قبل

در مرداد ماه  1400             7958              تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  99                9841               تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  98                4200               تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  97               4390               تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  96               4880                تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان مرداد ماه در سالهای زیر

از اول مهر 99 تا پایان مرداد ماه  1400               192705         تن

از اول مهر 98 تا پایان مرداد ماه  99                   130393          تن

از اول مهر 97 تا پایان مرداد ماه  98                    42027           تن

از اول مهر 96 تا پایان مرداد ماه  97                   133064           تن

از اول مهر 95 تا پایان مرداد ماه  96                  116230            تن

پسته صادر شده از اول مهر 99 تا پایان مرداد ماه  1400 به تفکیک       

خندان                         149015               تن

ناخندان                        21621                تن

مغز                             19071                تن

مغز سبز                        1486                  تن

سایر                            1512                  تن

جمع                         192705                تن