پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1398/7/9

بر اساس آمار گمرک ایران

در مرداد ماه 98 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                  2910   تن

ناخندان                  173   تن

مغز                      466    تن

مغز سبز                  78   تن

سایر                       -     تن

جمع                   3627   تن

پسته صادر شده در مرداد ماه سال جاری و سالهای قبل

در مرداد ماه  98    3627   تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  97    4217   تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  96    2328    تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  95    6104     تن پسته صادر شده است          .

در مرداد ماه  94    4620   تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان مرداد ماه در سالهای زیر

از اول مهر 97 تا پایان مرداد ماه  98          42027 تن

از اول مهر 96 تا پایان مرداد ماه  97          133064 تن

از اول مهر 95 تا پایان مرداد ماه  96          116230 تن

از اول مهر 94 تا پایان مرداد ماه  95          133460 تن

از اول مهر 93 تا پایان مرداد ماه  94          157820 تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان مرداد ماه  98 به تفکیک       

خندان                       31720  تن

ناخندان                      2543   تن

مغز                             5926  تن

مغز سبز                      1118   تن

سایر                          720     تن

جمع                          42027 تن