پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1398/11/17

بر اساس آمار گمرک ایران

در دی ماه 98 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                   9290    تن

ناخندان                 1430    تن

مغز                      2781     تن

مغز سبز                 181      تن

سایر                       78       تن

جمع                    13760   تن

پسته صادر شده در دی ماه سال جاری و سالهای قبل

در دی ماه  98    13760    تن پسته صادر شده است          .

در دی ماه  97    3310      تن پسته صادر شده است          .

در دی ماه  96    13280    تن پسته صادر شده است          .

در دی ماه  95    10760    تن پسته صادر شده است          .

در دی ماه  94    14200    تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان دی ماه در سالهای زیر

از اول مهر 98 تا پایان دی ماه  98         58385  تن

از اول مهر 97 تا پایان دی ماه  97         14730   تن

از اول مهر 96 تا پایان دی ماه  96        88440    تن

از اول مهر 95 تا پایان دی ماه  95        76715    تن

از اول مهر 94 تا پایان دی ماه  94        75270    تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان دی ماه  98 به تفکیک       

خندان                       44636      تن

ناخندان                      5130      تن

مغز                            7508      تن

مغز سبز                      492       تن

سایر                           619       تن

جمع                        58385     تن