پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1403/3/8

بر اساس آمار گمرک ایران

در اردیبهشت ماه 1403 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                            6685                تن

ناخندان                          94                  تن

مغز                             1166                  تن

مغز سبز                          108                    تن

سایر                              0                  تن

جمع                              8053                تن

پسته صادر شده در اردیبهشت ماه سال جاری و سال‌های قبل

در اردیبهشت ماه  1403                              8053                            تن پسته صادر شده است         

در اردیبهشت ماه  1402                             3789                            تن پسته صادر شده است         

در اردیبهشت ماه  1401                             2408                            تن پسته صادر شده است        

در اردیبهشت ماه  1400                             10450                          تن پسته صادر شده است         

در اردیبهشت ماه  99                                 9209                            تن پسته صادر شده است        

پسته صادر شده از اول مهر ماه تا پایان اردیبهشت ماه در سالهای زیر

از اول مهر 1402 تا پایان اردیبهشت ماه  1403                        78263              تن

از اول مهر 1401 تا پایان اردیبهشت ماه  1402                        42927              تن

از اول مهر 1400 تا پایان اردیبهشت ماه  1401                        76313              تن

از اول مهر 99 تا پایان اردیبهشت ماه  1400                            162051           تن

از اول مهر 98 تا پایان اردیبهشت ماه  99                                97489              تن

پسته صادر شده از اول مهر 1402 تا پایان اردیبهشت ماه 1403 به تفکیک

خندان                            53302              تن

ناخندان                          7020                تن

مغز                                14899                تن

مغز سبز                          1115                تن

سایر                              1926                تن

جمع                              78263              تن