پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


اصول کار

  1. اولویت ما خرید پسته از کشاورزان است. 
  2. به عقیده ما معامله ای درست است که هر دو طرف فایده ببرند.
  3. از پسته نمونه واقعی بر می داریم دانه به دانه آن را بررسی می کنیم و بدون توجه به اینکه مقدار آن چقدر باشد قیمت روز بازار را به فروشنده اعلام می کنیم.
  4. پول پسته شما را نقدی، اقساط، ماهانه، مشارکتی و ... به هر طریقی بخواهید در راس وعده پرداخت می کنیم.
  5. تلاش می کنیم به افزایش محصول کمک کنیم، در این راه هر گونه خدمتی که بتوانیم ( از قبیل : کود، سم ...) ارائه خواهیم کرد.
  6. پسته با کیفیت و طبق در خواست خریدار صادر می کنیم.