پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


كتاب راهنماي توليد پسته با استقبال بي نظير خوانندگان به چاپ دوم رسيد 1394/2/17 در وقت 9:58:19


 به دليل استقبال بي نظير مخاطبان و دست اندركاران امر پسته از انتشار كتاب راهنماي توليد پسته، اين كتاب به چاپ دوم رسيد.
با توجه به لزوم گسترش و اشاعه روشهاي مدرن و مبتني بر يافته هاي علمي در حوزه هاي مختلف كشاورزي كشور، كتاب راهنماي توليد پسته به كوشش جمعي از اعضاي هيئت علمي موسسه تحقيقات پسته كشور نخستين بار در زمستان سال 1388 به چاپ رسيد و در حال حاضر نيز چاپ دوم آن وارد بازار شده است. اين كتاب كه در 30 فصل و 562 صفحه تنطيم گرديده توسط انتشارات آموزش و ترويج كشاورزي منتشر شده است و دربردارنده كليه موارد مربوط به مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت ميوه پسته مي باشد. بديهي است مطالب جامع و كامل اين كتاب مي تواند راهگشاي مناسبي براي كليه دست اندركاران امر پسته كشور باشد.
منبع:سایت موسسه تحقیقات پسته