پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


مبارزه غير شيميايي با آفات در کرمان توسعه مي يابد 1394/7/26 در وقت 11:26:58

رمان آنلاين- ناصر طاهري  افزود: به دنبال اين هستيم که مصرف سموم را به حداقل برسانيم و عمليات مبارزه و کنترل آفات را در قالب يک برنامه مديريت تلفيقي ( APM ) انجام مي دهيم.
وي گفت: به کشاورزان و باغداران توصيه و ترويج مي کنيم در مبارزه و کنترل آفات از روش هاي مبارزه بيولوژيک، غيرشيميايي، زراعي و مکانيکي استفاده کنند و مبارزه شيميايي را به عنوان آخرين راه حل مبارزه با آفات در نظر بگيرند.
وي بيان کرد: در راستاي مبارزه بيولوژيک يکسري طرح هاي الگويي در مبارزه با آفات پسته، کرم خراط، کرم گلوگاه انار و آفات سيب انجام شده است.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان افزود: فرمون هايي بصورت الگويي خريداري شده و رايگان در اختيار کشاورزان قرار گرفته است تا با نحوه مبارزه و کنترل کردن آفات با اين فرمون ها آشنا شوند.
وي گفت: اين طرح در چند هکتار از مزارع و باغات استان اجرا شده است و چند ماه پيش در منطقه شهداد و اندهجرد شپشک استراليايي باغات مرکبات اين منطقه را آلوده کرده بود که با پيگيري بسيار در سطح کشور عامل بيولوژيک اين آفت کفشدوزگ استراليايي شناسايي شد.
طاهري ادامه داد: کفشدوزگ استراليايي از مناطق شمال کشور جمع آوري و به استان منتقل شد و با پرورش و تکثير در باغات شهداد رها سازي شد.
وي تصريح کرد: چون تغذيه کفشدوزگ استرالياي از آفت شپشک بود بدون استفاده از سموم اين آفت کنترل شد.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان گفت: هر کجا کشاورزان توصيه هاي فني و علمي حفظ نباتات را بکار بستند ميزان خسارت کمتر ديده شده است.
وي بيان کرد: خيلي از مناطق کوهستاني استان سمپاشي صورت نمي گيرد و در مناطقي که سم پاشي انجام مي شود مقدار سم استفاده شده مناسب است.
طاهري با بيان اينکه مصرف سموم شيميايي در کشاورزي در چند سال گذشته در استان بشدت پايين آمده است گفت: توصيه و ترويج روش هاي غير شيميايي، آموزش کشاورزان و خدمات فني و علمي در کاهش مصرف سموم موثر بوده است.
وي افزود: همچنين به علت اين که سموم و نهاده هاي با کيفيت و استاندارد در دو سال گذشته وارد کشور شده مصرف سموم کشاورزي بشدت کم شده است.
وي گفت: کشاورزاني در سطح استان داريم که در توليد محصولات پسته، خرما و محصولات سر درختي هيچگونه ماده شيمايي استفاده نمي کنند.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان با بيان اينکه ايجاد بازار محصولات ارگانيک يک نياز است افزود: اگر بازار محصولات ارگانيک از طريق شهرداري ها و تعاوني هاي روستايي ايجاد شود و شرکت هايي اين محصولات را تاييد کنند کشاورزان بيشتري از توليد محصولات ارگانيک استقبال مي کنند.
امروزه دنيا به دنبال محصول ارگانيک است و استفاده بي رويه از سموم و کودهاي شيميايي باعث مي شود محصول توليدي ارزش اقتصادي و غذايي نداشته باشد.
سمپاشي هاي بي رويه باعث افزايش مقاومت آفات به سموم شيميايي، باقيمانده غير مجاز سم بر روي محصول، آلودگي محيط زيست ( آب، خاک و هوا ) مي شوند بنابراين چنانچه براي کنترل آفت از روش مديريت تلفيقي مبارزه با آفت بهره برداري لازم صورت گيرد مي توان سمپاشي را به حداقل رساند.

ايرنا
برچسب ها: ناصر طاهری