پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص "ارز حاصل از صادرات" 1392/10/21 در وقت 18:1:55

بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت/49867 مورخ 1392/9/12 هیات محترم وزیران به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
"هيئت وزيران در جلسه مورخ 1392/8/19 بنا به پيشنهاد بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
-  بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.
-   بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمد های ناشی از صادرات را فراهم نمایند.
- ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:
الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر
ب- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها
پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران
ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها
-   بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ث) بند 3 اقدام نماید."
با صدور این بخشنامه، مفاد بخشنامه های 200/16218 مورخ 1391/8/10 و 200/21016 مورخ 1391/10/25 کان لم یکن اعلام می گردد.
ماخذ: روابط عمومی و اموربین الملل سازمان توسعه تجارت ایران