پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

آمارقیمت پسته 1400/6/8

بر اساس آمار گمرک ایران در مرداد ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استقیمت پسته 1400/6/8

بر اساس آمار گمرک ایران در تیر ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استآمار گمرک 1400/6/8

بر اساس آمار گمرک ایران در خرداد ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده استآمار گمرک 1400/3/17

بر اساس آمار گمرک ایران در اردیبهشت ماه 1400 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است